Gizli Sekme erotik shop, fantazi shop, titresimli vibratör, seks shop, izmir erotik shop, ankara erotik shop s3x toy ürünleri.

KVK Başvuru Formu

Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

  • .1. Genel Bilgi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Boomkin Yazılım Teknolojileri ve Ticaret A.Ş.’ye (“Şirket”), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile eksiksiz olarak doldurulmuş işbu Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

- Şahsen başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

-Noter tebligatı vasıtasıya başvuru

 

 

Meşrutiyet Mah. Melek Sk. Hoşgör Apt. No:10a, Şişli, İstanbul


 

Şahsen başvuruda zarfın üzerine ve noter vasıtasıyla başvuruda tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

boomkinyazilim@hs06.kep.tr

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

 

  • .2. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı                                         :

T.C. Kimlik No*                                :

(*Başvuru sahibi yabancı ise pasaport veya yabancı kimlik numarası doldurulacaktır.)

Uyruğu                                               :

Telefon Numarası                             :

E-posta Adresi                                   :

Şirketimiz ile Arasındaki İlişki        :

 

☐ Müşteri

 

☐ İş ortağı

 

☐ Çalışan adayı

İş başvuru tarihii:

☐Diğer

Belirtiniz:

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

  • .3. Başvuru Sahibi Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

 

Lütfen talebinizi belirtiniz:

Talep No. 1- ☐     Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.  [KVK Kanunu Md. 11/1 (a)]

Talep No. 2- ☐     Şirketiniz tarafından kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. [KVK Kanunu Md. 11/1 (b)]

 

Talep No. 3- ☐     Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu Md. 11/1 (c)]

 

Talep No. 4- ☐     Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu Md. 11/1 (ç)]

Talep No. 5- ☐     Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirten dilekçeniz ile doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) [KVK Kanunu Md. 11/1 (d)]

Talep No. 6- ☐           Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum (veya) b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu Md. 11/1 (e)]

Talep No. 7- ☐     Düzeltme talebim (Talep No. 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu Md. 11/1 (f)]

Talep No. 8- ☐     Silme veya yok edilme talebim (Talep No. 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu Md. 11/1 (f)]

Talep No. 9- ☐     Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucuna ilişkin dilekçeniz ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. [KVK Kanunu Md. 11/1 (g)]

Talep No. 10- ☐    Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususa ilişkin belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.) [KVK Kanunu Md. 11/1 (ğ)]

  • .4. Başvuruya Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi; orantısız çaba gerektirmesi; bilginin kamuya açık bir bilgi olması; başkalarının gizliliğini tehlikeye atması, KVK Kanunu 28’inci maddesi uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması durumlarında reddedilebilecektir.

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz: ☐Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.) ☐Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi          :

İmza                           :